#gewoongoedtechnischonderwijs
Triade Triade

Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, of aangepast lesmateriaal. Deze ondersteuning staat beschreven in het ‘Schoolondersteuningsprofiel’.

Het Schoolondersteuningsprofiel biedt zowel ouders als de school zelf de mogelijkheid om te beoordelen of er voldoende ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het biedt vooral ouders de mogelijkheid om te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft.

Het Schoolondersteuningsprofiel is door de school opgesteld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd.

Ondersteuningscoördinator

Chinouk van Koningsbruggen is de ondersteuningscoördinator op De Triade. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan leerlingen op school. Zij onderzoekt welke ondersteuning passend is voor de leerling en monitort de voortgang. Indien nodig kan zij (in overleg met de betrokkenen) maatwerk en/of individuele trajecten uitzetten. Om dit te organiseren kan de ondersteuningscoördinator specialisten binnen de school inzetten. Hierbij kunt u denken aan de Begeleider Passend Onderwijs, Remedial Teacher of schoolmaatschappelijk werker.

De ondersteuningscoördinator onderhoudt contact met externe hulpverlening en verwijst ouders/leerlingen door wanneer de ondersteuningsmogelijkheden van de school niet toereikend zijn.

Zorgadviesteam

SG De Triade heeft een zorgadviesteam waarin de leerlingbegeleiders van de school regelmatig contact hebben met externe instellingen, zoals de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, het bureau Jeugdzorg en de wijkagent. Het team brengt de situatie rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van deze leerlingen kan verbeteren.

SG De Triade

Op de scholengemeenschap De Triade geloven wij dat we van onze leerlingen de beste (vak)mannen en vrouwen van de toekomst kunnen maken. Dat doen wij door gewoon goed technisch onderwijs te bieden. En daar zijn we trots op.

Contact SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
T (0299) 48 00 90
Edetriade@atlascollege.nl

#gewoongoedtechnischonderwijs